Oddział KGHM Huta Miedzi „Głogów” zwołuje Naradę Urządzeniową mającą na celu sporządzenie planu urządzenia lasu dla terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi „Głogów” oraz uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność KGHM Polska Miedź S.A. oddział Huta Miedzi „Głogów”.

Spotkanie zaplanowano na 26 marca na godz. 10:00, w głównym budynku Huty Miedzi „Głogów”, ul. Żukowicka 1 w Głogowie.

Uczestnicy zapoznają się z referatem wykonawcy dokumentacji urządzeniowej. Wystąpienie w postaci prezentacji będzie dotyczyło:

a) informacji o podstawowych założeniach polityk zagospodarowania przestrzennego regionu dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody, z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska;

b) podstawowych informacji z zakresu gospodarki leśnej prowadzonej przez Oddział Huta Miedzi „Głogów”, współpracy z lokalnymi samorządami i innymi podmiotami;

c) realizowanych przez Oddział Huta Miedzi „Głogów” działań i projektów środowiskowych, edukacyjnych, turystycznych, infrastrukturalnych, naukowych itp.;

d) informacji o formach ochrony przyrody i funkcjach lasu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody wyznaczonych na gruntach Oddział Huta Miedzi „Głogów”;

e) zabezpieczenia przeciwpożarowego w lasach;

f) określenia potrzeb wskazywania obszarów zagrożonych uszkodzeniami: na gruntach porolnych, powodowanymi przez zwierzynę łowną, owady, grzyby, jemiołę, bobry, przemysł itp.;

g) przedstawienia informacji o posiadanych inwentaryzacjach i opracowaniach z zakresu gleboznawstwa leśnego, fitosocjologii, siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacji zasobów martwych drzew, danych dotyczących docelowej sieci dróg, koncepcji gospodarowania wodą w lesie (np. w obszarach nieobjętych dotychczas tymi pracami) oraz propozycji ich uzupełnienia;

h) proponowanego podziału na gospodarstwa wraz z omówieniem zasad ich wyróżniania;

i) przyjętej metody inwentaryzacji zasobów drzewnych (metoda reprezentacyjna lub metoda ALS);

j) propozycji typów drzewostanów (TD) i rodzajów rębni dla poszczególnych typów siedliskowych lasu oraz leśnych siedlisk przyrodniczych;

k) propozycji przyjęcia przeciętnych wieków rębności dla poszczególnych gatunków drzew leśnych;

l) uwzględnienia odpowiedniego postępowania gospodarczego na powierzchniach badawczych;

ł) informacji wymaganych w prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko na podstawie uzgodnienia z RDOŚ w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

m) informacji o udziale społeczeństwa i kolejnych etapach opracowania projektu planu urządzenia lasu;

Ponadto przewidziano wystąpienie Eksperta z zakresu ochrony lasu, w postaci prezentacji, zawierające informacje, w szczególności z odnotowanymi szkodami spowodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne (wiatry, gradobicia, okiść, pożary, jemiołę, owady, patogeny grzybowe, zwierzynę płową itp.) wraz z oceną stabilności drzewostanów Oddział Huta Miedzi Głogów. Odbędzie się również dyskusja z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) na temat omawianej problematyki, w tym w szczególności:

a) przedstawionych założeń do projektu planu urządzenia lasu;

b) propozycji wyróżnienia obszarów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności;

c) potrzeb w zakresie zagospodarowania turystycznego.

Z Narady Urządzeniowej zostanie sporządzony protokół zawierający informacje i ustalenia dotyczące zagadnień poruszanych na NU, wraz z listą obecności uczestników oraz opinią ZLW w terminie do 30 dni po naradzie. Protokół jest podawany do publicznej wiadomości.

Poprzedni artykułPołączyli siły, by pokonać Raczyńskiego i jego radnych – FOTO
Następny artykułFestiwal Biegowy BoryRun – ruszyły zapisy – FOTO