W Polkowicach gmina przyzna mieszkanie w zamian za remont. Wykaz  lokali do remontu będzie dostępny w Urzędzie Gminy Polkowice.

Mieszkańcy Gminy Polkowice, którzy chcą mieć własne M muszą je sami wyremontować. Jest to nowa możliwość otrzymania lokalu. Koszty poniesione na remont będą mogły zostać odliczone od czynszu.

– To rozwiązanie gwarantuje, że osoba, która otrzyma takie mieszkanie będzie je szanowała – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Wielokrotnie spotykamy się z aktami wandalizmu związanymi z korzystaniem z zasobu komunalnego gminy. Ta metoda może okazać się skuteczna, aby temu zapobiec. Pamiętajmy, że każda złotówka, którą gmina musiałaby wydać na odremontowanie tych lokali, to złotówka z kieszeni mieszkańców – dodaje burmistrz.

Najemcy w zamian za remont pozyskaliby nie tylko tytuł prawny do lokalu, ale  również mogliby być zwolnieni z czynszu do wysokości udokumentowanej sumy poniesionych i wykazanych kosztów remontu .

 – W przypadku wykupienia niniejszego lokalu, mogliby również ubiegać się o bonifikatę – mówi  Anna Mikołajun, główny specjalista ds. mieszkaniowych w UG Polkowice

Informacje o „lokalach do remontu” będą podawane do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Polkowice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przez zarządzającego mieszkaniowym zasobem gminy. Będzie można tam znaleźć również szczegółowe informacje na temat mieszkania oraz termin i miejsce złożenia wniosku. W przypadku, gdy na jeden lokal wpłynie więcej niż jeden wniosek lokal będzie przyznawany zgodnie z kryteriami punktowymi. Ustalono cztery kryteria punktowe. Jednym z nich jest zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice powyżej pięciu lat przed datą złożenia wniosku. Pod uwagę brany jest również okres oczekiwania na mieszkanie. Kolejnym kryterium jest stan rodziny wnioskodawcy. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby niepełnosprawne lub zamieszkujące z osobami niepełnosprawnymi.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 30-31 lub pod numerem telefonu (76) 84 74 123.