Domagamy się dialogu i zaprzestania lekceważenia pacjentów i pracowników szpitala – piszą w liście otwartym przedstawiciele związków zawodowych działających w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie.

Mimo wielokrotnych pytań o losy szpitala i próśb o rzetelne informacje zarówno przedstawiciele zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia, jak i starostwa powiatowego w Lubinie nie informują przedstawicieli związków zawodowych o swoich dalszych planach dotyczących zarówno lecznicy jak i zatrudnionych w niej ludzi. Dlatego związkowcy postanowili opublikować list otwarty do mieszkańców.

Oto jego treść:

„List otwarty związków zawodowych działających w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp z o.o. W Lubinie, z dn. 17 kwietnia 2012 r.

Szanowni Państwo,
Ze względu na brak jakiejkolwiek informacji ze strony władz Powiatu Lubińskiego, w sprawie dalszych losów szpitala na ul. Bema 5-6, postanowiliśmy przerwać milczenie i wystąpić do opinii publicznej o pomoc w powyższej sprawie. Dowiedzieliśmy się, że w dniu 03 kwietnia 2012 r. nastąpiło otwarcie ofert kupna szpitala, a do chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Lubinie jako właściciel Spółki nie powiadomiło mieszkańców powiatu o wyniku przetargu!
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, prosimy Was! zainteresujcie się sprawą szpitala, aby nie okazało się, że musimy leczyć się w Legnicy bądź w Głogowie!
Ponadto, niepokojące są działania Zarządu Spółki Regionalne Centrum Zdrowia, która w dalszym ciągu nie informuje związków zawodowych o wykonanym funduszu płac RCZ, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia i komórki organizacyjne, od chwili rozpoczęcia działalności tj. od 01 października 2011 r. Mamy prawo domniemywać, że Pracodawca ma coś do ukrycia ??!!!
Poza tym, mimo wyznaczenia 4 terminów mediacji (16; 17; 23; 24 kwietnia) w trwającym od 5 stycznia 2012 r. sporze zbiorowym związków zawodowych z Pracodawcą – RCZ, Prezes Spółki – Pan Rafał Koronkiewicz nie odpowiada na nasze pismo nie zważając, że minęły już dwa terminy!
Lekceważenie uprawnień związków zawodowych ze strony Pracodawcy trwa od początku utworzenia Spółki RCZ. Dlatego też, wielokrotnie występowaliśmy do Starosty – Pana Tadeusza Kielana o interwencje, ale zamiast niej otrzymaliśmy informacje o braku zastrzeżeń do pracy Zarządu RCZ. Nie widząc pomocy organu nadzorującego – Starostwa w Lubinie, wystąpiliśmy o przeprowadzenie kontroli przez:
1. Najwyższą Izbę Kontroli (kontrola w trakcie trwania)
2. Państwową Inspekcję Pracy (wystąpienie o zwrot 170 tyś.zł. na konto ZFŚS w RCZ, którego Prezesem jest P. Rafał Koronkiewicz. Odmowa zwrotu pieniędzy przez Likwidatora ZOZ – P. Rafała Koronkiewicza).
3. Prokuraturę Rejonową w Lubinie (sprawa w toku)
4. Sąd Pracy (pozew- do Likwidatora ZOZ o zwrot 170 tyś.zł.na konto ZFŚS w RCZ)
Ponadto, interweniowałyśmy u posłów Zagłębia Miedziowego:
1. Pana Roberta Kropiwnickiego, który pomaga nam we wszystkich działaniach
2. Pana Ryszarda Zbrzyznego
3. oraz u Europarlamentarzysty: Pana Piotra Borysa, który pomaga nam w sprawach organizacyjno – merytorycznych.
Sytuacją w naszym szpitalu zainteresowane są także nasze Centrale Związkowe; Zarządy Krajowe i Zarządy Regionu Dolnośląskiego.
DOMAGAMY SIĘ DIALOGU i ZAPRZESTANIA LEKCEWAŻENIA PACJENTÓW i PRACOWNIKÓW SZPITALA”
Autor: MC