Nieprawidłowości finansowe stwierdzili inspektorzy kontroli RIO w Ścinawie. Wśród nich zawyżone dodatki specjalne, których być nie powinno. Burmistrz Kosztyła może odnieść się do wyników kontroli, ale i tak protokół jest dla niego bardzo niekorzystny, bo wskazuje na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Ścinawa zakończyła Regionalna Izba Obrachunkowa. To instytucja czuwająca nad prawidłowym wydawaniem naszych pieniędzy oraz przestrzeganiem przepisów prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Z protokołu pokontrolnego wynika, że inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości związane z wydawaniem gminnych pieniędzy.

Gdzie jest sekretarz?

Nieprawidłowości w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Ścinawa dotyczą m.in. kwestii organizacyjnych (brak obsadzonego stanowiska sekretarza od 26 sierpnia 2016 do dnia zakończenia kontroli czyli 9 marca 2020 r.). Zgodnie z przepisami w terminie trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska przeprowadza się nowy konkurs. Sekretarzem gminy był do sierpnia 2016 roku Dariusz Stasiak.

Kiedy zmienił stanowisko w urzędzie, zorganizowano konkurs, choć po terminie ustawowym. Niestety nie wyłoniono kandydata. Z dokumentów RIO wynika, że wewnętrzna rekrutacja w urzędzie też nie wyłoniła kandydata. Można zastanawiać się dlaczego wciąż nie ma sekretarza, skoro jest to dobrze płatne wysokie stanowisko kierownicze.

Za oświetlenie ulic nie płacimy, ale …płacimy

Od 2016 roku Ścinawa nie ma umowy z Tauron Dystrybucja w kwestii oświetlenia ulicznego. Wcześniejsza umowa wygasła z końcem 2015 roku. Burmistrz nie podpisał nowej, bo uznał, że energetyczna firma żąda zbyt dużo. Tauron nadal jednak wystawiał faktury. Co ciekawe gmina ich nie księgowała tylko odsyłała do wystawcy. Kolejna ciekawostka to samodzielne wyliczenie przez gminę kwoty należnej dla energetycznego operatora. W rezultacie „coś tam” Tauronowi zapłacono. Wyłapali to inspektorzy RIO, którzy stwierdzili, że płatności dokonano na polecenie pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, oraz że taki sposób prowadzenia wydatków i ksiąg rachunkowych (pieniądze wydano, a nie ma na to dokumentu księgowego) jest nieprawidłowy co narusza zapisy ustawy o rachunkowości i rzuca cień na rzetelność prowadzonych w urzędzie ksiąg finansowych. Z dokumentu RIO wynika jasno, że gmina w ciągi dwóch lat bezpodstawnie wydała prawie 22,2 tys. zł. To jednak nie wszystko, bo inspektorzy wykazali, że w bilansie urzędu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 zostały zawyżone należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz zawyżono wynik finansowy co skutkowało zaniżeniem kosztów o 364467,50 zł. 

RIO przypomniało burmistrzowi Kosztyle, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa czyli rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Dlaczego oni tyle zarabiają?

Najciekawszym punktem protokołu pokontrolnego RIO są wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa. Widać, że burmistrz dba, aby wybrani urzędnicy mieli jak najwyższe zarobki. W latach 2018-2019 burmistrz przyznawał dodatki specjalne dla Skarbnika bez wskazania dodatkowych zadań i zwiększonych obowiązków. Tak samo było w przypadku inspektora ds. modernizacji i utrzymania dróg. W ocenie RIO jest to niezgodne z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, które stanowią, że z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Tutaj w ocenie RIO nie było takiej sytuacji i wytknięto to w kontroli, a najprościej rzecz ujmując dodatek okazał się stałym „bonusem” do wynagrodzenia.

Warto dodać, że w przekazanym burmistrzowi dokumencie, RIO wytyka również dodatki przyznane Skarbnikowi, Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju, Kierownikowi Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich, zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju. Inspektorzy wskazują, że dodatki były przyznane przez burmistrza z tytułu pełnienia określonej funkcji w powołanych przez Burmistrza Jednostkach Realizujących Projekt (JRP) dla zadania pn. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” i „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., kwota wypłaconych dodatków specjalnych dla wymienionych pracowników, zdaniem RIO została zawyżona o 230.668,12 zł brutto. Ponownie RIO wskazuje że księgi powinny być rzetelnie prowadzone natomiast stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przyznawania dodatków specjalnych „świadczą o niezachowaniu w kontrolowanej jednostce (…) skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, (…). W raporcie jasno wskazano, że zapewnienie m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania i zarządzania ryzykiem,(…) należy do obowiązków burmistrza Kosztyły.

Zadłużenie Ścinawy…

Inspektorzy RIO wskazują, że w zakresie długu publicznego, Gmina Ścinawa nie wystąpiła i nie uzyskała opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o możliwości spłaty pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Z umowy wynikało, że gminie udzielono pożyczki do kwoty 19.000.000 zł, ale burmistrz nie uzyskał opinii dotyczącej możliwości spłaty zobowiązania.

RIO stwierdza wprost, że jest to naruszenie ustawy o finansach publicznych i odpowiadają za to burmistrz, skarbnik oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, kiedy kontrola RIO kwestionuje wypłaty dodatków specjalnych w urzędzie powiązanym z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Podobna sytuacja miała miejsce dwa lata temu w Lubinie w Starostwie Powiatowym. Tam sowite dodatki przyznawał starosta Adam Myrda. Też wychwyciła i zakwestionowała to kontrola RIO.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego.

Pobierz na dysk(PDF, 91KB)

Poprzedni artykułPo wirusie ruszają żłobki i przedszkola
Następny artykułPrzedstawiciele Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Polkowicach