To koniec firmy Salini na odcinku S3 od Lubina do Polkowic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowę. GDDKiA naliczyła firmie Salini kary umowne w wysokości blisko 84,5 mln zł. za przekroczenie terminu. Kolejne 20,6 mln zł GDDKiA naliczyła za wycofanie się z terenu budowy oraz kolejne miliony złotych kar umownych za niedotrzymanie zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, którym Salini jest dłużny ponad 41 mln zł.

Po wielokrotnych wezwaniach firmy Salini Polska do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum na budowę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, w trybie kontraktowym nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Umowa na budowę odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ została zawarta 22.12.2014. Kontrakt opiewał na ponad 456 mln zł netto ( ponad 561 mln zł brutto)

GDDKiA naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307, 74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy dalszymi karami umownymi w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych Robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20.620.074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji.

Dodatkowo GDDKiA wystąpiła do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56 103 790,20 zł

Ponadto, na skutek zaniechania realizacji przez wykonawcę obowiązków wynikających z klauzuli dotyczącej podwykonawców, dostawców i usługodawców, w tym w szczególności obowiązku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 71 podmiotów w łącznej wysokości 41 288 496,83 zł.

GDDKIA na dzień 29.04.2019 , po rozpatrzeniu 15 wniosków zapłacił za firmę Salini bezpośrednio kwotę 9 798 764,40 zł.

Dodatkowo Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i Dostawców w wysokości 4 920 000,00 zł

1 KOMENTARZ

  1. Czas najwyższy… Wspaniały wykonawca. Dziękuję, że od prawe roku wciąż jeżdżę w korkach, a nie po porządnej drodze…

Comments are closed.