W najbliższy wtorek odbędzie się sesja rady miejskiej. Jednym z tematów poruszanych na posiedzeniu będzie stworzenie Zespołu Szkół nr 3.

Poniżej prezentujemy szczegółowy plan sesji na 27 marca, na godz. 14.00.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Informacja o bieżącym stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz estetyki miasta Lubina. Informacja Komendanta Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.

3. Uchwała w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin na rzecz wspólnot mieszkaniowych – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 15/2012.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 16/2012.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 17/2012.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2012 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 18/2012.

7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 19/2012.

8. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 20/2012.

9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
Autor: MC